REGULAMIN
Zaktualizowano 14-01-2020
REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGA ELEKTRONICZNĄ
serwisu www.onlinerekruter.eu obowiązujący od dnia 14-01-2020
§ 1
[Postanowienia wstępne]
1. Serwis internetowy, działający pod adresem www.onlinerekruter.eu (zwany dalej: „Serwis”), jest prowadzony przez Wojciecha Marchwiaka prowadzącego działalność gospodarczą pod formą Wojciech Marchwiak Anahera Recruitment z siedziba w Krakowie, ul. Kamienna 21, 31 – 403 Kraków, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6080009459:, REGON: 364660473, (zwany dalej „Usługodawcą”).
2. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Usługobiorcy kontakt z Usługodawcą w sprawach dotyczących serwisu są następujące:
a. adres pocztowy: ul. Kamienna 21, 31 – 403 Kraków
b. numer telefonu i/lub faksu: tel.: + 48 694695081
c. adres poczty elektronicznej: kevin@anahera.pl.
3. Na potrzeby niniejszego regulaminu przez Usługobiorcę rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną zgodnie z poniższymi postanowieniami.
4. Usługami oferowanymi w ramach serwisu są:
a. usługa przeglądania, tj. możliwość przeglądania i odczytywania przez Usługobiorców materiałów (tekstów, zdjęć, wideo, grafik, danych itd.) zamieszczanych w Serwisie, udostępnianych przez Usługodawcę w ramach dostępu bezpłatnego lub płatnego. Dostęp do zasobów odbywa się poprzez logicznie wyodrębnione strony WWW o jednoznacznie określonym adresie internetowym;
b. udostępnianie Usługobiorcom e-booków i audiobooków (odpłatnie lub nieodpłatnie);
c. prezentacja internetowa (odpłatna lub nieodpłatna);
d. usługa newslettera, tj. wysyłanie listów elektronicznych z wybranymi treściami Serwisu pod adresem elektronicznym Usługobiorcy.
5. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 13 grudnia 2018 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 123, ze zm.) i określa zasady świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu.
6. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest urządzenie mające dostęp do Internetu wraz z prawidłowo skonfigurowaną przeglądarką stron internetowych, możliwość przeglądania stron internetowych, odtwarzania plików audio oraz audio – video oraz funkcjonujące konto poczty elektronicznej.
7. W zależności od typu świadczonej usługi dostęp do Serwisu może być uzależniony od
a. akceptacji treść niniejszego regulaminie;
b. zamówienia usługi (odpłatnej lub nieodpłatnej);
c. założenia konta w serwisie;
d. wyrażenia zgóy na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Usługodawcy, na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefonu) i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego przez Usługodawcę, na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Usługodawcy, na profilowanie (utworzenie profilu), w tym na przechowywanie w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym informacji, tzw. cookies, i uzyskiwania dostępu do niej, w celu lepszego dopasowania usług i działań marketingowych.
e. Zalogowani do serwisu.
8. Zamówienie usługi odbywa się za pośrednictwem Serwisu w oparciu o formularz zamówienia.
9. Usługodawca ma prawo odmówić uruchomienia usługi, jeśli dane przesłane przez Usługobiorcę są niepoprawne lub niezupełne.
10. Zakres świadczonej usługi na podstawie niniejszego regulaminu jest opisany szczegółowo podczas jej zamawiania przez Użytkownika. Użytkownik ma możliwość zapoznać się z zakresem świadczonej usługi przed podjęciem decyzji o jej zamówieniu.
§ 2
[Zamówienie oraz zawarcie umowy]
1. Złożenie zamówienia na usługi w Serwisie odbywa się poprzez wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Usługodawcy, następujących danych niezbędnych do zindywidualizowania Usługobiorcy:
a. Imienia i Nazwiska,
b. Adresu poczty elektronicznej,
c. Adresu do korespondencji, jeżeli dana usługa wymaga takiego adresu;
d. Danych identyfikujących w komunikatorze internetowym lub portalach społecznościowych, jeżeli dana usługa wymaga taki danych;
e. lokalizację oraz adres IP.
2. Złożenie zamówienia jest możliwe po złożeniu oświadczenia o akceptacji Regulaminu.
3. Zamawiając dostęp do usługi, Usługobiorca może zażądać rozpoczęcia jej wykonywania przed upływem terminu do wykonania prawa do odstąpienia od umowy w rozumieniu ustawy o prawach konsumentów (tj. z dnia 13 grudnia 2018 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 134, ze zm., dalej: „PrKons”). W przypadku niezłożenia takiego żądania Usługodawca rozpocznie świadczenie usług po upływie czasu do odstąpienia do umowy, zgodnie z postanowieniami zawartym w dalszej części Regulaminu.
4. Proces zamówienia kończy się wciśnięciem klawisza „ZAMAWIAM” (dla usług bezpłatnych) lub „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY” (dla usług odpłatnych). Ponadto Usługobiorca zaznacza, czy żąda rozpoczęcia wykonywania usługi przed upływem czasu do odstąpienia od umowy poprzez znacznie odpowiedniego checkboxa, zawierającego informację o wygaśnięciu prawa do odstąpienia od umowy.
5. Po złożeniu zamówienia, Usługobiorca otrzymuje pod adresem email potwierdzenie zawarcia umowy oraz informacje wymagane przez art. 12 PrKons. Ponadto w przypadku udzielenia przez Konsumenta zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy, informacja taka zostanie przesłana również na wskazany adres email.
6. Logowanie Usługobiorcy w Serwisie odbywa się poprzez wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Usługodawcy jego loginu oraz hasła.
7. W przypadku sprzedaży:
a. z wykorzystaniem Płatności T-Pay, po złożeniu zamówienia Usługobiorca jest przekierowywany do platformy umożliwiającej Płatność T-Pay zgodnie z regulaminem T-Pay (https://support.tpay.com/pl/payer). Po dokonanej płatności Usługobiorca jest przekierowywany na stronę internetową zawierającą treść, do której wykupił dostęp. Jednocześnie otrzymuje pod podanym na formularzu zamówienia adresem e-mail potwierdzenie zawarcia umowy wraz ze spersonalizowanym linkiem, umożliwiającym późniejszy dostęp do treści (tj. po opuszczeniu strony serwisu).
b. z wykorzystaniem Płatności PayPal, po złożeniu zamówienia Usługobiorca jest przekierowywany do platformy umożliwiającej Płatność PayPal zgodnie z regulaminem PayPal (https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/legalhub-full?locale.x=pl_PL). Po dokonanej płatności Usługobiorca jest przekierowywany na stronę internetową zawierającą treść, do której wykupił dostęp. Jednocześnie otrzymuje pod podanym na formularzu zamówienia adresem e-mail potwierdzenie zawarcia umowy wraz ze spersonalizowanym linkiem, umożliwiającym późniejszy dostęp do treści (tj. po opuszczeniu strony serwisu).
c. z wykorzystaniem płatności Stripe, po złożeniu zamówienia Usługobiorca jest przekierowywany do platformy umożliwiającej płatność Stripe zgodnie z regulaminem tego serwisu płatniczego (https://stripe.com/payment-terms/legal). Po dokonanej płatności Usługobiorca jest przekierowywany na stronę internetową zawierającą treść, do której wykupił dostęp. Jednocześnie otrzymuje pod podanym na formularzu zamówienia adresem e-mail potwierdzenie zawarcia umowy wraz ze spersonalizowanym linkiem, umożliwiającym późniejszy dostęp do treści (tj. po opuszczeniu strony serwisu).
d. Przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy, po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Usługodawcy, Usługobiorca jest przekierowywany na stronę internetową zawierającą treść, do której wykupił dostęp. Jednocześnie otrzymuje pod podanym na formularzu zamówienia adresem e-mail potwierdzenie zawarcia umowy wraz ze spersonalizowanym linkiem, umożliwiającym późniejszy dostęp do treści (tj. po opuszczeniu strony serwisu).
8. W przypadku żądania otrzymania faktury VAT strony zgodnie postanawiają, że Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymanie faktury drogą elektroniczną.
9. Usługobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Usługodawcy o zmianie danych wskazanych w § 2 ust. 1 niniejszego regulaminu. W przypadku braku informacji Usługodawcy o zmianie danych, przyjmuje się, że wszelkie oświadczenia i informacje wysłane przez Usługodawcę do Usługobiorcy pod adresem poczty elektronicznej podanym przez Usługobiorcę w formularzu zamówienia zostały skutecznie doręczone.
10. Usługobiorca może oferować w promocji darmowe towary lub usługi (jak również zniżki na nie). Odstąpienie od umowy przez Usługobiorcę będzie oznaczała obowiązek zwrotu takiego towaru lub usługi.
11. Promocja może być ograniczona w czasie lub w ilości przyznanych dostępów. W przypadku ograniczenia co do ilości, rozstrzygające jest pierwszeństwo w złożeniu zamówienia.
§ 3
[Wykonanie i rozwiązanie umowy, odstąpienie od umowy]
1. Do rozwiązania umowy o usługę płatną może dojść również za porozumieniem stron.
2. W odniesieniu do usług nieodpłatnych, Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o jej świadczenie w każdym czasie bez podania przyczyn. W tym celu należy wysłać emial na adres kevin@anahera.pl z informacją o zakończeniu korzystania usługi.
3. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania emaili przesyłanych w ramach usługi newslettera, wysyłając email z prośbą o wykreślenie z listy wysyłkowej.
4. Przepisy dotyczące odstąpienia od umowy określone poniżej stosuje się wyłącznie do umów, w których Usługobiorcą jest osoba fizyczna zawierająca umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zwana dalej: „Konsument”).
5. Konsument może w terminie 14 (czternastu) dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny.
6. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
7. Konsument może odstąpić od umowy, przesyłając Usługodawcy jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Może przy tym skorzystać ze wzoru oświadczenia, dostarczonego przez Usługodawcę. Oświadczenie należy wysłać pod adresem email: kevin@anahera.pl lub na adres w skazany w 1 ust. 1 i 2 niniejszego regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
8. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą. Dlatego wraz z odstąpieniem Usługodawca winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup dostępu.
9. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Usługodawca może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Usługobiorcy do chwili otrzymania z powrotem lub dostarczenia przez Usługobiorcę dowodu odesłania (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej) rzeczy, o których mowa w § 3 ust. 8 Regulaminu.
10. Jeżeli zamawiając dostęp do usługi, Usługobiorca zażądał oraz wyraził zgodę na rozpoczęcie jej wykonywania przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (zaznaczając odrębny checkbox), to zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.
11. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Usługobiorca, chyba że Usługobiorca wyraźnie wskazał inny sposób zwrotu jednocześnie z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.
§ 4
[Reklamacje oraz gwarancje]
1. Usługodawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana lub usługa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Zasady tej odpowiedzialności, w tym: rodzaj przysługujących kupującemu roszczeń (usunięcie wady, wymiana rzeczy, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy) i czas, w jakim przysługują, wynikają z obowiązującego prawa polskiego, zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tj. z dnia 16 maja 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.)
2. W celu złożenia reklamacji Usługobiorca powinien przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną pod adresem kevin@anahera.pl oświadczenie zawierające rodzaj żądania oraz dane umożliwiające Usługodawcy kontakt z Usługobiorcą (co najmniej imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny). W celu przyspieszenia procedury reklamacyjnej zalecamy dołączenie do przesyłki z reklamowanym towarem dowodu zakupu (np. faktura VAT) lub jego kopii.
3. Usługodawca może poprosić Usługobiorcę o uzupełnienie ewentualnych braków reklamacji. Usługodawca jest zobowiązany ustosunkować się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 (czternastu) dni od jego zgłoszenia.
4. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do wszelkich uwag Usługobiorcy, związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
5. Serwis ze względu na swój charakter co do zasady nie podlega gwarancji. Jeżeli jednak w związku ze świadczeniem usługi została udzielona gwarancja, obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w związku z gwarancją określone są w odrębnym dokumencie gwarancyjnym doręczonym Usługobiorcom.
6. Usługobiorca może, według swojego wyboru, zastosować się do procedury gwarancyjnej opisanej w dokumencie gwarancji, zastosować się do procedury reklamacyjnej opisanej w § 4 Regulaminu lub też skorzystać z rękojmi.
§ 5
[Dane osobowe oraz pliki cookies]
1. Informacja na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się pod następującym adresem: https://www.onlinerekruter.eu/regulaminklauzulerodo.
2. Niezależnie od postanowień zawartych w§ 5 ust. 1 przy składaniu zamówienia Usługobiorca ma możliwość wyrażenia zgód na przetwarzanie danych osobowych.
3. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Jednakże może stanowić warunek świadczenia usługi nieodpłatnej.
4. Niezależnie od uprawnień zwartych w dokumentach dotyczących danych osobowych wskazanych w § 5 ust. 1 Usługobiorca może w każdym czasie odwołać swoją zgodę przesyłając wiadomość na adres email Usługodawcy kevin@anahera.pl. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
5. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania.
6. W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z Serwisu wykorzystuje pliki cookies.
7. Usługodawca jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
8. Usługodawca serwisu wykorzystuje pliki cookies w celu:
a. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
b. przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
c. możliwości logowania do serwisu;
d. utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
9. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
10. Usługobiorca może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym. Usługobiorca może w każdej chwili usunąć pliki cookies z poziomu swojej przeglądarki.
11. Usługodawca informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
12. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
13. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
§ 6
Prawa autorskie
1. Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, filmów, aplikacji i baz danych oraz innych elementów zawartych w Serwisie nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów oraz baz danych w nim zawartych. Zabronione jest w szczególności:
a. dokonywanie, w szczególności w celach komercyjnych: kopiowania, modyfikowania oraz transmitowania elektronicznie lub w innym sposób Serwisu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych udostępnianych na jego stronach,
b. rozpowszechnianie (w tym rozpowszechnianie w celach informacyjnych w prasie, radiu, telewizji oraz w taki sposób, aby każdy miał dostęp do materiałów w wybranym przez siebie miejscu i czasie) publikowanych w Serwisie, także aktualnych: artykułów, reportaży, wywiadów i innych utworów na jakiekolwiek tematy (w tym na tematy polityczne, gospodarcze i religijne),
c. pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części.
2. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu oraz utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub bazy danych lub godzić w słuszne interesy Usługodawcy oraz podmiotów, których utwory lub bazy danych - na podstawie współpracy z Usługodawcą - są udostępniane w Serwisie.
3. Jakiekolwiek inne niż określone z utworów i baz danych udostępnianych w Serwisie bez uprzedniej wyraźnej zgody usługodawcy udzielonej na piśmie jest zabronione, a naruszenie praw Usługodawcy (lub podmiotów, których utwory lub bazy danych na podstawie współpracy z Usługodawcą są udostępniane w Serwisie) do podlegających ochronie utworów i baz danych będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo cywilne i karne.
4. Jeżeli nie wskazano inaczej w przypadku odpłatnego nabycia usług dostępu do serwisu Usługodawca zawiera z Usługobiorcą umowę licencyjną na zasadach określonych poniżej.
5. Usługodawca udziela Usługobiorcy licencji na korzystanie z Serwisu w zakresie określonym zakupiona usługą.
6. Przedmiotem umowy licencyjnej jest udzielenie Usługobiorcy nieodpłatnej lub odpłatnej (w zależności od rodzaju świadczonej usługi) niewyłącznej licencji na wykorzystanie w dostarczonym języku przez Usługodawcę utworów lub ich fragmentów autorstwa Usługodawcy lub osób trzecich, od których nabył on prawa autorskie, zwanych dalej „Utworem” lub łącznie „Utworami”.
7. Usługodawca oświadcza, że jako wyłącznie uprawnionemu do podejmowania wszelkich czynności dotyczących praw autorskich do twórczości zawartej w Serwisie, przysługuje mu prawo zezwalania na korzystanie z Utworów oraz że prawo to nie jest ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową.
8. Usługodawca udziela nieodpłatnie lub odpłatnie Usługobiorcy licencji niewyłącznej (zwanej dalej „Licencją”) na korzystanie z Utworów na następujących polach eksploatacji:
a. Odtworzenia i wyświetlania na potrzeby indywidualne licencjobiorcy;
b. utrwalanie, poprzez zapisanie w systemie komputerowym w okresie trwania Licencji.
c. zwielokrotnianie dowolną techniką zapisu, na czas trwania Licencji;
d. wykonywanie kopii i digitalizacji na nośnikach elektronicznych;
e. wprowadzanie do pamięci komputerów, dowolne przetwarzanie w ich pamięci.
9. Licencja zostaje udzielona na okres 1 roku od dnia zawarcia umowy. Materiały pobrane w trakcie pobrania licencji mogą być wykorzystywane przez Użytkownika na niniejszych zasadach, nawet po jej wygaśnięciu.
10. Licencjobiorca jest zobowiązany do korzystania z Utworów zgodnie z niniejszą umową i z poszanowaniem autorskich praw osobistych, w szczególności jest zobowiązany do oznaczania autorstwa, nienaruszania treści i formy Utworów oraz rzetelnego ich wykorzystania.
11. Licencjobiorcy nie przysługuje prawo przeniesienia na osobę trzecią uprawnień i obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
§ 7
Zmiana Regulaminu
1. Usługobiorca jest związany tą wersją Regulaminu, którą zaakceptował przy zawarciu umowy, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. W przypadku stosunku ciągłego, Usługodawca ma prawo dokonywania zmian Regulaminu z następujących przyczyn:
a. zmiany danych adresowych, firmy bądź formy prawnej Usługodawcy, a także zmiany danych Serwisu;
b. zmiany w zakresie funkcjonowania usług oferowanych w Serwisie,
c. zmiany sposobów płatności,
d. zmiany systemów informatycznych wykorzystywanych do obsługi Serwisu,
e. zmiany obowiązującego prawa,
- o ile powyższe okoliczności pozostają w związku z Regulaminem i stanowią ważną przyczynę do jego zmiany. O zmianie regulaminu Usługodawca powiadomi na stronach internetowych Serwisu.
3. Jeżeli strony są związane stosunkiem umownym o charakterze ciągłym w rozumieniu art. 3841ustawy Kodeks cywilny -, zmiana regulaminu wiąże Usługodawcę, jeżeli:
a. Usługobiorca, który podał adres elektroniczny w toku zamówienia lub rejestracji, zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu za pośrednictwem poczty email,
b. Usługobiorca nie wypowie umowy w ciągu dwóch tygodni od dnia powiadomienia.
§ 8
Postanowienia końcowe
1. Miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Usługodawcy.
2. Usługodawca nie jest związany kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (tj. z dnia 30 października 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2070, ze zm.).
3. Usługobiorcy podczas korzystania z serwisu nie wolno dostarczać treści o charakterze bezprawnym.
4. Usługi świadczone drogę elektroniczną na podstawie niniejszego regulaminu nie powodują powstania żądnych szczególnych zagrożeń.


Anahera Recruitment 2016-2020
Kraków Kamienna 21, 31-403 Kraków
 Wszystkie Prawa Zastrzeżone